User Tools

Site Tools


formulari_alta

Sol·licitud d'alta al SeRMN

Si ets membre de la UAB o del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) i vols donar-te d'alta com a usuari del SeRMN per poder fer ús dels nostres espectròmetres en règim d'autoservei, emplena el formulari següent i envia'ns les teves dades.

Un cop hàgim comprovat les dades i tinguem el vist-i-plau del responsable del teu grup de recerca/departament/empresa, ens posarem en contacte amb tu per indicar-te cóm completar el procés d'alta.

INSTRUCCIONS

• Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.
• Demana al teu supervisor les dades que desconeguis.

DADES PERSONALS

IMPORTANT: el número de telefon es mostra al programa de reserves, i és visible per la resta d'usuaris. No ens donis un número que no vulguis compartir.

:info: Entitats del PRUAB: ICMAB, ICN2, etc.

DADES DEL GRUP DE RECERCA DE LA UAB

Only edit this fieldset if “Entitat a què pertanys?” is set to “UAB”.

DADES DE L'ENTITAT DEL PRUAB

Only edit this fieldset if “Entitat a què pertanys?” is set to “Entitat-PRUAB”.

DADES DE L'EMPRESA DEL PRUAB

Only edit this fieldset if “Entitat a què pertanys?” is set to “Empresa-PRUAB”.

SUPERVISOR
TITULACIÓ
FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA EN RMN

Les preguntes següents fan refèrencia a la teva experiència en el camp de la ressonància magnètica nuclear.

IDIOMA DE LA SESSIÓ FORMATIVA

Tria en quin idioma prefereixes que s'imparteixi la sessió formativa

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SeRMN

El funcionament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) es regeix pel Reglament dels SCT de la UAB, per la Normativa de Funcionament del SeRMN, i per les ordres i indicacions que el personal del servei pugui disposar en cada moment per qüestions de funcionament i/o seguretat. L'accés a les dependències del SeRMN i l'ús dels instruments del SeRMN comporta l'acceptació de totes les normes de funcionament esmentades més amunt.

:info: Has d'acceptar la normativa del SeRMN per continuar.

AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Only edit this fieldset if “Accepto la normativa del SeRMN” is set.

Les dades de caràcter personal que es facilitin seran incorporades als fitxers de dades del Servei de RMN (SeRMN) i de l'Àrea d'Economia i Finaances (AEiF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les finalitats principals d'aquests fitxers són la gestió de l'accés a les instal·lacions del SeRMN i de l'ús de l'equipament científic del SeRMN, i la gestió administrativa del SeRMN per part del SeRMN i l'AEiF. La Universitat Autònoma de Barcelona té la titularitat d’aquests fitxers i el SeRMN i l'AEiF són els òrgans responsables.

Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i es faran servir per les finalitats pròpies del Servei de RMN i de l'Àrea d'Economia i Finances. D’acord amb el RGPD i la LOPD, tens el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, o fent ús del formulari de contacte del SeRMN, o enviant un correu electrònic a l’adreça s.rmn@uab.cat.

:info: Has d'acceptar el tractament de les dades per enviar la sol·licitud.

Only edit this fieldset if “Autoritzo el tractament de les dades” is set.

If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
formulari_alta.txt · Last modified: 2023/11/22 12:10 by sermnadmin