User Tools

Site Tools


formulari_dades_empresa

Formulari de dades de l'empresa o institució

Fes servir aquest formulari per notificar les dades de contacte i fiscals de la teva institució o empresa al Servei de RMN de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop hàgim comprovat les dades, ens posarem en contacte amb tu.

Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.

DADES DE CONTACTE DEL SOL·LICITANT
DADES FISCALS DE L'EMPRESA SOL·LICITANT
ADREÇA DE L'EMPRESA SOL·LICITANT
DADES DE FACTURACIÓ DE L'EMPRESA

Omplir només si és diferent de les dades indicades més amunt.

PERSONA DE CONTACTE PER ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades de caràcter personal que es facilitin seran incorporades als fitxers de dades del Servei de RMN (SeRMN) i de l'Àrea d'Economia i Finaances (AEiF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les finalitats principals d'aquests fitxers són la gestió de l'accés a les instal·lacions del SeRMN i de l'ús de l'equipament científic del SeRMN, i la gestió administrativa del SeRMN per part del SeRMN i l'AEiF. La Universitat Autònoma de Barcelona té la titularitat d’aquests fitxers i el SeRMN i l'AEiF són els òrgans responsables.

Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i es faran servir per les finalitats pròpies del Servei de RMN i de l'Àrea d'Economia i Finances. D’acord amb el RGPD i la LOPD, tens el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, o fent ús del formulari de contacte del SeRMN, o enviant un correu electrònic a l’adreça s.rmn@uab.cat.

:info: Has d'acceptar el tractament de les dades per enviar la sol·licitud.

Only edit this fieldset if “Autoritzo el tractament de les dades” is set.

If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
formulari_dades_empresa.txt · Last modified: 2023/05/05 11:12 by miquel