User Tools

Site Tools


formulari_projectes_uab

Formulari de dades de projectes UAB

NOMÉS per projectes interns de la UAB per despeses processades com a càrrecs interns

ÚNICAMENTE para proyectos internos de la UAB para gastos procesados como cargos internos

EXCLUSIVELY for UAB internal projects for expenses processed as internal charges

Fes servir aquest formulari per notificar les dades de contacte i comptables del projecte o conveni on carregarem les teves despeses per reserves d'equips, per prestació de serveis, i altres. Si no saps la informació sol·licitada, demana-la a l'administració del teu departament, centre o institut.

Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.

DADES DEL PROJECTE O CONVENI
RESPONSABLE DEL PROJECTE O CONVENI

Els albarans corresponents a les despeses efectuades al SeRMN s'enviaran al responsable del projecte una setmana abans de tramitar el càrrec intern corresponent per tal que pugui comprovar els conceptes facturats i reclamar si s'escau.

DADES AL SUMMA

Els albarans corresponents a les despeses efectuades al SeRMN s'enviaran a la Gestió administrativa del Centre Gestor una setmana abans de tramitar el càrrec intern corresponent per tal que pugui comprovar els conceptes facturats i reclamar si s'escau.

El Codi del Projecte determinarà la tarifa aplicada al projecte.

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SeRMN

El funcionament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) es regeix pel Reglament del SeRMN, per la Normativa de Funcionament del SeRMN, i per les ordres i indicacions que el personal del servei pugui disposar en cada moment per qüestions de funcionament i/o seguretat. L'accés a les dependències del SeRMN i l'ús dels instruments del SeRMN comporta l'acceptació de totes les normes de funcionament esmentades més amunt.

:info: Has d'acceptar la normativa del SeRMN per continuar.

AUTORITZACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Only edit this fieldset if “Accepto la normativa del SeRMN” is set.

Les dades de caràcter personal que es facilitin seran incorporades als fitxers de dades del Servei de RMN (SeRMN) i de l'Àrea d'Economia i Finaances (AEiF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les finalitats principals d'aquests fitxers són la gestió de l'accés a les instal·lacions del SeRMN i de l'ús de l'equipament científic del SeRMN, i la gestió administrativa del SeRMN per part del SeRMN i l'AEiF. La Universitat Autònoma de Barcelona té la titularitat d’aquests fitxers i el SeRMN i l'AEiF són els òrgans responsables.

Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i es faran servir per les finalitats pròpies del Servei de RMN i de l'Àrea d'Economia i Finances. D’acord amb el RGPD i la LOPD, tens el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, o fent ús del formulari de contacte del SeRMN, o enviant un correu electrònic a l’adreça s.rmn@uab.cat.

:info: Has d'acceptar el tractament de les dades per enviar la sol·licitud.

Only edit this fieldset if “Autoritzo el tractament de les dades” is set.

If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
formulari_projectes_uab.txt · Last modified: 2021/11/23 09:09 by miquel