User Tools

Site Tools


pagina_proves

Pàgina de proves

En aquesta pàgina pots provar les diferents funcionalitats d'aquest wiki. També trobaràs alguns exemples d'ús dels plugins instal·lats.

Discussion plugin

Google map plugin

Bureacracy plugin

Enllaç a la pàgina de proves del Bureaucracy Plugin per crear i gestionar formularis on-line.

Doodle3 plugin

Enllaç a la pàgina de proves del Doodle3 Plugin per crear i gestionar votacions on-line.

Color & ColorPicker - Coloreja el text

L'extensió Color permet definir el color del text i del fons d'una part del text. La definició dels color es pot fer de forma gràfica a través de l'editor del wiki gràcies a l'extensió ColorPicker. Per exemple, seleccionant una combinació de colors de text en negre i fons en groc, s'inserta la següent comanda al text,

text normal, <color black/yellow>seguit per text en negre
sobre fons groc</color> i <color black/lightgreen>text en
negre sobre fons verd pàlid</color>

que resulta en el text,

text normal, seguit per text en negre sobre fons groc i text en negre sobre fons verd pàlid

També funciona dins de taules,

header-1 header-2 header-3
cell-1 cell-2 cell-3
cell-4 cell-5 cell-6

catlist & nspages - Índex temàtic

L'extensió catlist mostra la llista recursiva de pàgines i noms d'espais (namespaces) com a llista amb múltiples nivells. Es poden excloure pàgines, noms d'espais i els seus elements amb regex. Hi ha múltiples opcions per personalitzar els encapçalaments i els enllaços, i els elements es poden ordenar i posar en columnes. Es poden afegir noves pàgines New pages can be quickly created in a given namespace with Add page… buttons.

Per exemple, amb la comanda

<catlist -columns:2>

es mostra en dues columnes l'índex temàtic sencer de la wiki..

i amb la comanda

<nspages -nbCol=2>

es genera en dues columnes un índex alfabètic de les pàgines al nom d'espai actual.

Orphaned & wanted pages

L'extensió OrphansWanted permet mostrar les pàgines orfes que existeixen però no estan enllaçades enlloc, i les pàgines desitjades,

Per exemple,

~~NOCACHE~~
~~ORPHANSWANTED:orphans~~

mostra el llistat de pàgines orfes, i

~~NOCACHE~~
~~ORPHANSWANTED:wanted~~

mostra el llistat de pàgines desitjads.

La documentació de l'extensió recomana afegir '' a les pàgines on es generaran els llistats per evitar que es mostri un llistat que no es correspon a l'estat actual de la wiki.

Llistat de fitxers

L'extensió Filelist permet incloure llistats de fitxers.

Per exemple, la comanda

{{filelist>:administracio_sermn:informatica:*&style=table&tableheader=1&tableshowdate=1&tableshowsize=1}}

crea una taula amb tots els fitxers que hi ha dins la carpeta :administracio_sermn:informatica del Media Manager. Com que els permisis d'aquesta carpeta no la fan accessible als visitants, per veure la taula i accedir-hi al contingut cal fer login.

[n/a: No match]

Eina de conversió entre XLS (Excel) i taules wiki

Pàgina de proves de l'eina XLS2WIKI:

iframe PlugIn

L'extensió iframe permet inserir-hi pàgines web completament funcionals. Per exemple,

  • si només s'indica una dimensió, aquesta correspon a l'alçada de la finestra, en aquests casos, en píxels. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,
{{url>http://sct.uab.cat/sermn/ 100px | Pàgina web del SeRMN }}{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 200px | Programa de reserves }}{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_setup.html noborder | Consulta la cua de rutina }}{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_history.html noborder | Consulta el registre històric de la cua de rutina }}  • En canvi, si s'indiquen ambdues dimensions, la primera correspon a l'amplada de la finestra, i la segona a l'alçada de la finestra, en aquest cas, en percentatge. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,
{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 70%,70% | Programa de reserves }}{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 70%,70% | Programa de reserves }}{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_setup.html 60%,100% | Consulta la cua de rutina }}Definition List Syntax PlugIn

Actualment no hi ha instal·lat cap plugin per gestionar llistes de definicions.

Changemarks

Changemarks permet marcar fragments de text com insertats, esborrats, o ressaltats,

Per esborrar un text:

  • el codi <del>un text esborrat</del> resulta en un text esborrat
  • i el codi <del l'he esborrat perquè no diu res>un text esborrat</del> resulta en un text esborrat amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per insertar un text:

  • el codi <ins>un text insertat</ins> resulta en un text insertat
  • i el codi: <ins l'he insertat perquè m'ha semblat adient>un text insertat</ins> resulta en un text insertat amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per ressaltar un text:

  • el codi !!>un text ressaltat!! resulta en un text ressaltat
  • i el codi !!l'he ressaltat perquè m'ha semblat adient> un text ressaltat!! resulta en un text ressaltat amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Comentaris no visibles

Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari

que no és visible a la pàgina final.

Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari 

/* això és un comentari */

que no és visible a la pàgina final.


Simple chemical markup

Descripció Codi Resultat
Default {{chem>C2H3O2}} C2H3O2
Formatted formula {{chem>f:C2H3O2}} f:C2H3O2
Molecular weight (MW) {{chem>w:C2H3O2}} w:C2H3O2
Formatted formula and MW {{chem>fw:C2H3O2}} fw:C2H3O2
Formatted formula and MW with charges {{chem>fw:CH3COO-Na+}} fw:CH3COO-Na+
Formatted formula and MW with a bracket {{chem>(C6H6)2}} (C6H6)2
Formatted formula and MW with brackets {{chem>fw:((C6H6)2)5}} fw:((C6H6)2)5
MW of polypeptide chain {{chem>aaw:AlaAlaLysLys}} aaw:AlaAlaLysLys
Amino acid sequence (1-letter) and MW {{chem>aa1w:AlaAlaLysLys}} aa1w:AlaAlaLysLys
Amino acid sequence (3-letter) and MW {{chem>aa3w:AlaAlaLysLys}} aa3w:AlaAlaLysLys
All items with line-feeds {{chem>aa1fnw:AlaAlaLysLys}} aa1fnw:AlaAlaLysLys

See Chem 2 Plugin site for further information

Another chemical markup

Codi Resultat
<chem>C2H6</chem> C2H6
<chem>Na2HPO4 12H2O</chem> Na2HPO4 12H2O
<chem>C2H5O2|-Na+</chem> on | és un separador. C2H5O2-Na+
<chem>Cl2H6N2Pt2+</chem> Cl2H6N2Pt2+
<chem>Al2(SO4)3</chem> Al2(SO4)3

See the Chem Plugin page for further information.

Sort table

Click on the column header to sort it in ascending order. Click a second time to reverse the order.

Hostname IP address
foo-01 192.168.1.251
foo-02 192.168.1.250
foo-03 192.168.1.249
foo-04 192.168.1.248
foo-05 192.168.1.247
foo-06 192.168.1.246
foo-07 192.168.1.245
foo-08 192.168.1.244
foo-09 192.168.1.243
foo-10 192.168.1.242
foo-11 192.168.1.241
foo-12 192.168.1.240
# Name Lastname Càrrec Phone ext.
1 Teo Parella Coll Director 2291
2 Miquel Cabañas Egaña TSSR 2291
3 Míriam Pérez Trujillo TSSR 3784
4 Silvia Lope Piedrafita TSSR 3785
5 Pau Nolis Fañanas TSSR 3784
6 Sergi Gil Caballero Becari investigació 3785
7 Diana Raluca Amariei Investigadora contractada 3785
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pagina_proves.txt · Last modified: 2020/08/07 13:24 by sermnadmin