COVID-19: Reobrim el SeRMN-UAB el dilluns 25 de Maig /Reopening the NMR Service from Monday 25th May

Després de més de dos mesos d’obligat tancament, el SeRMN reobrirà les seves instal.lacions a partir del proper dilluns dia 25 de Maig. Ja que s’han de mantenir certes precaucions de seguretat i higiene, començarem amb un funcionament limitat, provisional i progressiu a mida que es vagi normalitzant la situació del COVID19. Les normes bàsiques de funcionament són:

1. No hi ha autoservei. No cal fer reserva en el nostre sistema de reserves com es fa habitualment. Les mostres seran analitzades exclusivament pel personal del SeRMN.

2. Prèviament, cal fer una sol.licitud de prestació de servei per a cada mostra a través dels formularis de la nostra plana web:

    Sol.licitud RMN en solució : http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/RMN_solucio
    RMN en estat sòlid : http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/RMN_estat_solid
    Estudis MRI/MRS (Biospec) : http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/mri_mrs
Altra Sol.licitud : http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/altres_solicituds

3. Pels usuaris que treballin a l’edifici de les Facultats de Ciències i Biociències, cal portar la mostra presencialment al SeRMN en horari de matí (9AM-1PM). És important que la mostra estigui ben etiquetada i prèviament desinfectada. L’accés al SeRMN està restringit. Just a l’entrada del SeRMN hi haurà una taula de recepció per desinfectar/deixar/recuperar les mostres (veure http://sct.uab.cat/sermn/sample_delivery_provisional).

4. Degut a l’accés restringit que hi ha a l’edifici de les Facultats de Ciències i Biociències, recomanen als usuaris externs sense autorització d’accés a l’edifici (altres facultats de la UAB, instituts i empreses del PRUAB, i instituts i empreses externes al PRUAB) que es posin en contacte amb el personal del SeRMN per email o per telèfon (93 581 3785 o al 93 581 2291) per concretar el lliurament/recollida de mostres.

Per qualsevol dubte o qüestió, podeu contactar-nos a través del nostre mail institucional () o en els nostres correus personals.

————————————————————————————————————————–

After more than two months of forced closure, the SeRMN will reopen its facilities from next Monday, May 25. Since certain safety and hygiene precautions must be maintained, we will start with a limited, provisional and progressive operation as the COVID-19 situation normalizes. The basic rules of operation are:

1-. There is no self-service. There is no need to make a reservation in our booking system as usual. Samples will be analyzed exclusively by the SeRMN staff.

2-. Previously, a request for service for each sample through the forms on our website is required:

    Solution NMR form: http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/RMN_solucio
    Solid State NMR: http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/RMN_estat_soli
MRI/MRS studies (Biospec) : http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/mri_mrs
    Another Request : http://sct.uab.cat/sermn/peticio_servei/altres_solicituds

3.- For users working in the building of the Faculties of Sciences and Biosciences, the sample must be brought in person at the SeRMN in the morning (9 AM-1PM). It is important that the sample is well labeled and previously disinfected. The access to the SeRMN lab is restricted. Right at the entrance of the SeRMN there will be a reception table where you must disinfect / leave / recover your samples (see http://sct.uab.cat/sermn/sample_delivery_provisional).

4. Due to the restricted access to the building of the Faculties of Sciences and Biosciences, we strongly recommend to external users without authorization access to the building (other faculties of the UAB, institutes and companies of the PRUAB, and institutes and companies external to the PRUAB) that contact with the staff of the SeRMN by email or telephone (93 581 3785 or 93 581 2291) to specify the delivery of samples.

For any questions or concerns, you can contact us via our institutional email () or in our personal emails.

 

© 2020, Teo. All rights reserved by the author(s) and Universitat Autonoma de Barcelona except for texts and images already copyrighted by third parties (e.g. journal publishers) and used here under the fair use provision.