User Tools

Site Tools


espectrometres_instruccions:rmn_400nb

AvanceIII 400nb

Aquesta pàgina està dedicada a les instruccions de funcionament de l'espectròmetre AvanceIII-400nb

BCU-Xtreme

La unitat de refredament BCU-Xtreme permet la realització d'experiments fins a -60°C. El seu ús amb la sonda d'HR-MAS requereix alguns canvis a la seva configuració estàndard i certes precaucions.

Ús amb la sonda HR-MAS

  1. Abans de fer cap manipulació ATURA la unitat de refredament APAGANT el heater a la pantalla de control de la unitat de temperatura (EDTE).
  2. Un cop aturada la BCU, disminueix el flux d'aire fins a 135 l/h.
  3. Desconnecta el tub de gas que ve de la unitat de temperatura variable (BVT) i connecta al seu lloc el tub que ve de la unitat MAS II.

En aquesta configuració, la BCU-Xtreme només es posa en marxa quan

  • el heater està on a la pantalla de control de la unitat de temperatura (EDTE), i
  • la mostra està girant, és a dir, la unitat d'HR-MAS està bufant.

Tan bon punt s'atura el heater la unitat de refredament s'atura per evitar la congelació de la mostra. D'igual forma, si el flux cau per sota de cert valor, la BCU també s'atura per evitar el sobreescalfament de la mostra.

Quan vulguis extreure el rotor,

  1. atura primer la BCU. Per això, atura el heater a la pantalla EDTE del Topspin posant-lo en off.
  2. Un cop aturat el heater i la BCU, ja pots aturar el gir del rotor des del Topspin amb la comanda mash (mas halt), o amb el botó Stop de la pantalla de control de la unitat MAS II.
  3. Un cop aturat, es pot expulsar el rotor amb la comanda mase, o amb el botó de la pantalla de control de la unitat MAS II.
  4. NO ATURAR MAI PREMENT DIRECTAMENT EL BOTÓ Stop, hi ha risc d'espatllar la BCU.

Ús amb sondes per líquids

Les instruccions de funcionament són…

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
espectrometres_instruccions/rmn_400nb.txt · Last modified: 2020/07/09 12:35 by miquel