User Tools

Site Tools


espectrometres_instruccions

Instruccions d'ús

  • L'incompliment de les instruccions d'ús dels espectròmetres pot comportar la pèrdua de la condició d'usuari del SeRMN i la prohibició de l'accés a les instal.lacions del SeRMN.
  • Alhora, el SeRMN es reserva el dret de carregar part o la totalitat del cost de la reparació al grup de recerca de l'úsuari infractor.

Espectròmetres

Altres instruments i instal·lacions

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
espectrometres_instruccions.txt · Last modified: 2020/07/09 12:23 by miquel